28 IX 2018 r.

28/09/2018 Mateusz Krzyżowski został zdobywcą drugiej nagrody w Konkursie muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

W kate­go­rii for­te­pian w szran­ki sta­nę­ło 15 uczest­ni­ków, z cze­go 4 z UMFC. Druga nagro­da tra­fi­ła do Mateusza Krzyżowskiego, jed­ne­go z naj­młod­szych uczest­ni­ków kon­kur­su, od paź­dzier­ni­ka stu­den­ta Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.