14 VI 2018 r.

14/06/2018 Anna Bednarska wyróżniona na IX Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym CRACOVIA CANTANS

W dniach 7–10 czerw­ca 2018 r. odbył się IX Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny “Cracovia Cantans”. W Konkursie wzię­ło udział ponad 40 zespo­łów, kon­ku­ru­ją­cych w ośmiu kate­go­riach. Międzynarodowe jury przy­zna­ło chó­ro­wi Alla Polacca pod dyrek­cją Anny Bednarskiej, wykła­dow­cy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca nastę­pu­ją­ce nagro­dy: 1. miej­sce w kate­go­rii: Chóry Kameralne, 2. miej­sce w kate­go­rii: Muzyka Sakralna, 4. miej­sce w gene­ral­nym ran­kin­gu chó­rów. Gratulujemy!!!