7 VI 2018 r.

7/06/2018 I nagroda dla studenta Jana Wachowskiego w konkursie we Włoszech

Jan Wachowski, stu­dent I roku stu­diów licen­cjac­kich z kla­sy for­te­pia­nu prof. dr hab. Elżbiety Karaś-Krasztel otrzy­mał I nagro­dę na XXI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Bari (Gioia del Colle), Włochy, 30.05. — 3.06.2018, w kate­go­rii pia­ni­stów w gru­pie wie­ko­wej od 19 do 37 lat. czy­taj wię­cej »