29 V 2018 r.

29/05/2018 Sukces studentów UMFC na 144. Konwencji Audio Engineering Society

Podczas 144. Konwencji mię­dzy­na­ro­do­we­go zrze­sze­nia reży­se­rów dźwię­ku Audio Engineering Society w Mediolanie, 24–26 maja 2018 r., stu­den­ci Wydziału Reżyserii Dźwięku oraz Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki zosta­li wyróż­nie­ni pod­czas stu­denc­kie­go kon­kur­su nagrań. czy­taj wię­cej »