28 V 2018 r.

28/05/2018 Studenci UMFC zdobywają publiczność moskiewską

W dniach 15–22 maja 2018 roku, w Moskwie, odby­wał się festi­wal „Młodzieżowa Akademia Sztuki” orga­ni­zo­wa­ny przez dyrek­tor arty­stycz­ną, zna­ną rosyj­ską pia­nist­kę Ligię Triakinę, a koor­dy­no­wa­ny ze stro­ny pol­skiej przez panią Eugenię Dąbkowską z Instytutu Adama Mickiewicza. Wydarzenie słu­ży zbli­ża­niu śro­do­wisk uta­len­to­wa­nej muzycz­nie mło­dzie­ży z Rosji i Polski. Promuje pol­ską muzy­kę w Rosji. czy­taj wię­cej »