22 V 2018 r.

22/05/2018 Grzegorz Łapiński zwycięzcą konkursu Sounds of Matter Composition Competition w Wiedniu

Grzegorz Łapiński, stu­dent kom­po­zy­cji pierw­sze­go roku stu­diów magi­ster­skich w kla­sie prof. dr hab. Zbigniewa Bagińskiego, zdo­był pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie kom­po­zy­tor­skim Sounds of Matter Composition Competition 2018, za kom­po­zy­cję nuc­le­ation na duet akor­de­ono­wy. Utwór dedy­ko­wa­ny był dueto­wi akor­de­ono­we­mu Brzezina/Kolsut Duo, któ­ry w skła­dzie: Łukasz Brzezina oraz Bartosz Kołsut wyko­nał go w czę­ści fina­ło­wej kon­kur­su. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »