15 V 2018 r.

15/05/2018 Michał Rajewski nagrodzony w V Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej

W dniach 11–12 maja 2018 r. odbył się V Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej w Goniądzu. Przesłuchania kon­kur­so­we oce­nia­ło jury pod prze­wod­nic­twem prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego. Trzy chó­ry pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta I roku stu­diów magi­ster­skich z kla­sy dyry­gen­tu­ry dr Joanny Malugi, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, spe­cjal­ność woka­list­ka chó­ral­na, zdo­by­ły licz­ne nagro­dy. czy­taj wię­cej »