7 V 2018 r.

7/05/2018 Sukces Pawła Trojaka w X Międzynarodowym Konkursie Wokalnym “Bell’Arte” w Braine l’Alleud (Belgia)

W dniach 6–8 kwiet­nia 2018 r. w Braine l’Alleud (Belgia) odby­wał się X Międzynarodowy Konkurs Wokalny „BELL’ARTE”. Paweł Trojak, stu­dent IV roku stu­diów licen­cjac­kich w kla­sie śpie­wu solo­we­go prof. dr hab. Jadwigi Rappé zdo­był w kate­go­rii „Młode talen­ty” pierw­szą nagro­dę oraz 6 nagród spe­cjal­nych, m.in. Prix du Festival de l’Ete Mosan (nagro­dę Letniego Festiwalu w Mosan). Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »