25 IV 2018 r.

25/04/2018 III miejsce w konkursie dla duetu organowego z UMFC

Dnia 21 kwiet­nia 2018 r. zakoń­czył się w Nowym Sączu I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych Per Organo A Quattro Mani. III nagro­dę w kon­kur­sie otrzy­mał duet: Karolina Karkucińska (II rok stu­diów magi­ster­skich), Maciej Wota (I rok stu­diów magi­ster­skich). czy­taj wię­cej »