24 IV 2018 r.

24/04/2018 Srebrne Pasma dla Michała Rajewskiego

22 kwiet­nia 2018 r. odbył się X Jubileuszowy Wojciechowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Starogardzie Gdańskim. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su zapre­zen­to­wa­ło się 12 zespo­łów chó­ral­nych. Trzy chó­ry pod dyrek­cją Michała Rajewskiego, stu­den­ta I roku stu­diów magi­ster­skich z kla­sy dyry­gen­tu­ry dr Joanny Malugi, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka chó­ral­na, zdo­by­ły Srebrne Pasma: Chór Tibi Domine para­fii św. Agnieszki w Goniądzu, Chór Żeński oraz Chór Kameralny. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »