18 IV 2018 r.

18/04/2018 Studenci naszej uczelni laureatami VIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w Szczecinie

Bartłomiej Słojewski (II rok stu­diów magi­ster­skich) z kla­sy prof. dr hab. Mirosława Pokrzywińskiego i mgr Piotra Zawadzkiego, zdo­był II miej­sce na VIII Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym o zasię­gu ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym, odby­wa­ją­cym się w dniach 11–15 kwiet­nia 2018 r. w Szczecinie. Wyróżniony został rów­nież nagro­dą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Na tym samym kon­kur­sie Piotr Thieu Quang (II rok stu­diów licen­cjac­kich) z kla­sy prof. Mirosława Pokrzywińskiego uzy­skał III miej­sce. Studentom i peda­go­gom gra­tu­lu­je­my!