5 III 2018 r.

5/03/2018 III nagroda dla Piotra Zalewskiego w konkursie kompozytorskim

Piotr Zalewski, stu­dent kom­po­zy­cji ad. dra hab. Dariusza Przybylskiego, otrzy­mał III nagro­dę w XV Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez PWM, za utwór „Nie mów!” na głos i orkie­strę sym­fo­nicz­ną. Jury obra­do­wa­ło w skła­dzie: Krzysztof Penderecki — prze­wod­ni­czą­cy, Eugeniusz Knapik, Jerzy Kornowicz, Paweł Mykietyn, Elżbieta Sikora, Daniel Cichy. Gratulujemy!