26 II 2018 r.

26/02/2018 Sukces Mateusza Kowalskiego w konkursie gitarowym w Krynicy-Zdroju

W dniach 18–23 lute­go 2018 roku w Krynicy-Zdroju odby­wał się XIX Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza orga­ni­zo­wa­ny przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stop­nia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu oraz  Sądeckie Towarzystwo Muzyczne. Mateusz Kowalski — stu­dent I roku stu­diów dru­gie­go stop­nia z kla­sy gita­ry st. wykł. Ryszarda Bałauszko zajął I miej­sce w gru­pie II. Serdecznie gra­tu­lu­je­my! czy­taj wię­cej »