17 I 2018 r.

17/01/2018 Jakub Siekierzyński, student specjalności muzyka kościelna, laureatem Festiwalu w Będzinie

Chór VIII Liceum Ogólnokształcącego i 58. Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie pod dyrek­cją Jakuba Siekierzyńskiego, stu­den­ta III roku stu­diów licen­cjac­kich, spe­cjal­no­ści muzy­ka kościel­na, z kla­sy dyry­gen­tu­ry prof. Andrzeja Banasiewicza, zdo­był nagro­dę Grand Prix i I miej­sce w kate­go­rii mło­dzie­żo­we chó­ry mie­sza­ne na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. czy­taj wię­cej »