16 I 2018 r.

16/01/2018 Sukces Teoniki Rożynek na 10. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia

W grud­niu 2017 r. w Krakowie zakoń­czył się 10. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Studentka I roku stu­diów magi­ster­skich w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Krzysztofa Baculewskiego Teoniki Rożynek otrzy­ma­ła nagro­dę za naj­lep­szą muzy­kę do spek­ta­klu Hymn do miło­ści w reży­se­rii Marty Górnickiej. Gratulujemy!!!