16 I 2018 r.

16/01/2018 Dawid Runtz — laureat konkursu dyrygenckiego w Hong Kongu

Dawid Runtz, absol­went Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, obec­nie słu­chacz Studiów Doktoranckich UMFC zdo­był III nagro­dę oraz nagro­dę publicz­no­ści w 1. Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Hong Kongu. Gratulujemy i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!!!