11 I 2018 r.

11/01/2018 Joanna Freszel laureatką nagrody Paszporty Polityki 2017 w kategorii Muzyka poważna

W dniu 9 stycz­nia 2018 r., pod­czas uro­czy­stej gali w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie, po raz 25 wrę­czo­no Paszporty Polityki. Jest to wyróż­nie­nie dla uta­len­to­wa­nych mło­dych twór­ców ze zna­czą­cym dorob­kiem, któ­rych pra­ca w minio­nym roku wywar­ła waż­ny wpływ na kształt pol­skiej kul­tu­ry. Laureatką tego­rocz­nej nagro­dy w kate­go­rii Muzyka poważ­na zosta­ła sopra­nist­ka Joanna Freszel. Wyróżniono ją „za wszech­stron­ność, kre­atyw­ność, pre­cy­zję, sce­nicz­ny wdzięk i swo­bo­dę śpie­wa­nia w naj­roz­ma­it­szych sty­lach muzycz­nych”. czy­taj wię­cej »