11 I 2018 r.

11/01/2018 Sukces Julii Łopuszyńskiej w konkursie harfowym w Pradze

Julia Łopuszyńska, stu­dent­ka Wydziału Instrumentalnego z kla­sy har­fy dr hab. Zuzanny Elster zdo­by­ła II miej­sce w kate­go­rii stu­den­tów w II International Prof. Karel Patras Harp Competition, któ­ry odbył się w Pradze w dniach 16 ‑19 listo­pa­da 2017 r. Gratulujemy i życzy­my dal­szych suk­ce­sów! czy­taj wię­cej »