18 XII 2017 r.

18/12/2017 Paulina Bidzińska zdobyła pierwsze miejsce w 15. edycji Eurowizji dla Młodych Tancerzy

Paulina Bidzińska stu­dent­ka I roku spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w 15. edy­cji Eurowizji dla Młodych Tancerzy — Eurovision Young Dancers Prague 2017. czy­taj wię­cej »