20 XI 2017 r.

20/11/2017 Nagrody dla wiolonczelistów z klasy prof. dr hab. Tomasza Strahla w konkursie w Poznaniu

W dniach 12–18 listo­pa­da 2017 roku odbył się w Poznaniu X Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego. Przesłuchania odby­ły się w Auli im. S. Stuligrosza Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Konkurs zakoń­czył się wiel­kim suk­ce­sem stu­den­tów i absol­went­ki naszej Uczelni, z kla­sy wio­lon­cze­li prof. dr hab. Tomasza Strahla. czy­taj wię­cej »