31 X 2017 r.

31/10/2017 Sukcesy studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego na V Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego w Ueckermünde

W dniach 20–26 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Ueckermünde odby­wał się V Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Giulio Perottiego. Do udzia­łu w kon­kur­sie zgło­si­ło się 100 mło­dych śpie­wa­ków z 18 kra­jów: z Białorusi, Chin, Cypru, Czech, Estonii, Francji, Japonii, Korei Północnej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Słowenii, Tajwanu, Ukrainy, USA. Rywalizacja mło­dych śpie­wa­ków odby­wa­ła się w pię­ciu gru­pach: w trzech dla uczniów szkół śred­nich (AI, AII, AIII) i pozo­sta­łych dwóch dla stu­den­tów lice­cja­tu i magi­ste­rium (BI, BII). czy­taj wię­cej »