25 X 2017 r.

25/10/2017 Nagrody na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi

W dniach 19–21 paź­dzier­ni­ka 2017 r. odbył się XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. W ramach Festiwalu prze­pro­wa­dza­ne są trzy kon­kur­sy: kon­kurs muzy­ki orga­no­wej – dla mło­dych orga­ni­stów do 27 roku życia, kon­kurs zespo­łów chó­ral­nych – w trzech kate­go­riach oce­nia­nia, kon­kurs na naj­lep­sze wyko­na­nie pie­śni reli­gij­nej w języ­ku kaszub­skim. czy­taj wię­cej »