24 X 2017 r.

24/10/2017 Fryderyk Hoang Dong otrzymał złoty medal na 143 Konwencji AES

W dniach 18–21 paź­dzier­ni­ka 2017 roku odby­ła się 143. Konwencja Audio Engineering Society (AES), mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia zrze­sza­ją­ce­go reali­za­to­rów, reży­se­rów i inży­nie­rów dźwię­ku z całe­go świa­ta. Tegoroczna Konwencja odby­ła się w Nowym Yorku. Wśród uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji zna­leź­li się stu­den­ci Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC. Brali oni rów­nież udział w kon­kur­sie nagrań stu­denc­kich orga­ni­zo­wa­nym przez Student Delegate Assembly. czy­taj wię­cej »