11 X 2017 r.

11/10/2017 Rafał Janiak zwycięzcą konkursu na operę „Człowiek z Manufaktury”

Dnia 10 paź­dzier­ni­ka 2017 roku na sce­nie Teatru Wielkiego w Łodzi ogło­szo­no wyni­ki mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su kom­po­zy­tor­skie­go na skom­po­no­wa­nie ope­ry „Człowiek z Manufaktury” o łódz­kim „kró­lu baweł­ny” – Izraelu Poznańskim. Decyzją jury Grand Prix otrzy­mał dyry­gent, kom­po­zy­tor, peda­gog i absol­went naszej Uczelni — RAFAŁ JANIAK. Zdobył on rów­nież Nagrodę Publiczności Operowej.

czy­taj wię­cej »