22 V 2017 r.

22/05/2017 Promocja polskiej muzyki filmowej w Korei Płd.

W dniach 13–21 maja 2017 r. stu­den­ci oraz dele­ga­cja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na cze­le z pro­rek­to­rem ds. zagra­nicz­nych prof. UMFC dr. hab. Pawłem Gusnarem uczest­ni­czy­li w Projekcie Promocja kul­tu­ry pol­skiej za gra­ni­cą 2017 — Promesa. Projekt był dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie obej­mo­wa­ło zor­ga­ni­zo­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie kon­cer­tów muzy­ki fil­mo­wej Krzesimira Dębskiego przez mło­dych muzy­ków zwią­za­nych z dwo­ma ośrod­ka­mi aka­de­mic­ki­mi: Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Uniwersytetem Keimyung w Daegu w Korei Południowej. czy­taj wię­cej »