9 V 2017 r.

9/05/2017 III nagroda dla Mateusza Kowalskiego w konkursie gitarowym w Niemczech

W Nordhorn (Niemcy) w kwiet­niu 2017 r. odby­wał się Festiwal Gitarowy. W jego ramach orga­ni­zo­wa­ny był kon­kurs w sze­ściu kate­go­riach. Mateusz Kowalski, stu­dent III roku stu­diów licen­cjac­kich UMFC z kla­sy st. wykł. Ryszarda Bałauszko wyróż­nio­ny został III nagro­dą w kate­go­rii „stu­den­ci i pro­fe­sjo­na­li­ści”. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »