25 IV 2017 r.

25/04/2017 Pedagodzy naszej uczelni wyróżnieni nagrodami Akademii Fonograficznej Fryderyki 2017

W ponie­dzia­łek 24 kwiet­nia 2017 r. w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odby­ła się cere­mo­nia roz­da­nia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyki 2017 w ośmiu kate­go­riach muzy­ki poważ­nej. W tym roku Fryderyki wrę­czo­no po raz 23. W uro­czy­sto­ści wziął udział wice­mi­ni­ster kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go Jarosław Sellin. czy­taj wię­cej »