24 IV 2017 r.

24/04/2017 Krzysztof Kicior zwyciężył w konkursie solfeżowym w Słowenii

W IV Międzynarodowym Konkursie Solfeżowym I nagro­dę otrzy­mał Krzysztof Kicior, stu­dent Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Konkurs prze­zna­czo­ny dla stu­den­tów euro­pej­skich uczel­ni muzycz­nych odbył się w Ljubljanie (Słowenia) w dniu 21 kwiet­nia 2017 r. w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych uczest­ni­ków: kate­go­ria I — 19–21 lat i kate­go­ria II — 22–24 lat.

Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »