20 IV 2017 r.

20/04/2017 Nasi laureaci na konkursie akordeonowym w Wilnie

W dniach 29 mar­ca – 1 kwiet­nia 2017 r. w Wilnie odbył się kolej­ny Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy. Czołowe miej­sca w kon­kur­sie zdo­by­li nasi stu­den­ci: Adam Maksymienko (I rok stu­diów dru­gie­go stop­nia) — I nagro­da, Bartosz Kołsut (II rok stu­diów licen­cjac­kich) – II nagro­da, Dawid Rydz (III rok stu­diów licen­cjac­kich) — III nagro­da. Wszyscy z kla­sy prof. Klaudiusza Barana i ad. Rafała Grząki. Pedagogom i stu­den­tom gra­tu­lu­je­my! czy­taj wię­cej »