20 IV 2017 r.

20/04/2017 Karolina Silkina laureatką I nagrody na I Międzyuczelnianych Konfrontacjach Fortepianu Alternatywnego

W dniach 8–9 kwiet­nia 2017 r. odby­ły się w Akademii Muzycznej w Krakowie I Międzyuczelniane Konfrontacje Fortepianu Alternatywnego. Był to kon­kurs dla stu­den­tów wszyst­kich wydzia­łów uczel­ni muzycz­nych, dla któ­rych for­te­pian nie jest przed­mio­tem głów­nym. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że stu­dent­ka Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Karolina Silkina (I rok stu­diów licen­cjac­kich) z kla­sy for­te­pia­nu st. wykł. Hanny Stankiewicz-Jóźwickiej zosta­ła lau­re­at­ką pierw­szej nagro­dy. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »