13 IV 2017 r.

13/04/2017 Laury w konkursach studentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki Tańca

Studenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki Tańca: Justyna Abramczyk (spe­cjal­ność pro­wa­dze­nie zespo­łów muzycz­nych, rok II, z kla­sy for­te­pia­nu dr hab. Marii Gabryś, prof. UMFC) i Bartosz Krajewski (spe­cjal­ność dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, rok I, z kla­sy for­te­pia­nu dr. hab. Marcina T. Łukaszewskiego, prof. UMFC), two­rzą­cy duet for­te­pia­no­wy, zdo­by­li w dniu 11 kwiet­nia 2017 r. II nagro­dę (pierw­szej nie przy­zna­no) na XIV Międzynarodowym Konkursie Študentská ume­lec­ká čin­no­sť, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Katedrę Muzyki (Wydział Pedagogiki) na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku (Słowacja). czy­taj wię­cej »