12 IV 2017 r.

12/04/2017 Wyróżnienie dla Krzysztofa Kiciora w konkursie kompozytorskim w Krakowie

7 kwiet­nia 2017 roku w Sali Koncertowej im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar w Akademii Muzycznej w Krakowie odbył się kon­cert muzy­ki elek­tro­aku­stycz­nej, na któ­rym zosta­ło zapre­zen­to­wa­nych 6 utwo­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do fina­łu 1. Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Józefa Patkowskiego. czy­taj wię­cej »