7 III 2017 r.

7/03/2017 Joanna Kędzior laureatką V Konkursu Wokalnego w Częstochowie

W dniu 3 mar­ca 2017 r. w czę­sto­chow­skiej Filharmonii im. Bronisława Hubermana odbył się finał V Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków. Jury obra­do­wa­ło w skła­dzie: Izabella Kłosińska – prze­wod­ni­czą­ca, Katarzyna Suska, Kałudi Kałudow, Benno Schollum, Adam Klocek. Wśród lau­re­atów kon­kur­su zna­la­zła się stu­dent­ka z kla­sy śpie­wu prof. dr hab. Małgorzaty Marczewskiej – Joanna Kędzior, któ­ra zdo­by­ła III nagro­dę oraz nagro­dę poza­re­gu­la­mi­no­wą „Impressio Art Management Bożena Harasimowicz” – udział w 9. Letniej Akademii Śpiewu. czy­taj wię­cej »