21 II 2017 r.

21/02/2017 Mateusz Kowalski zdobył I miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym, Zakopane 2017

W dniu 17 lute­go 2017 r. w Zakopanem odbył się II Ogólnopolski Konkurs Gitarowy o tytuł „Mistrza Sześciu Strun”. Jury kon­kur­su przy­zna­ło I miej­sce w kate­go­rii „stu­den­ci aka­de­mii oraz uni­wer­sy­te­tów muzycz­nych” Mateuszowi Kowalskiemu (III rok stu­diów licen­cjac­kich UMFC, w kla­sie st. wykł. Ryszarda Bałauszko). Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!! czy­taj wię­cej »