12 I 2017 r.

12/01/2017 Nasi laureaci II Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2017

Dnia 8 stycz­nia 2017 r. zakoń­czył się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach II Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA 2017. Wśród lau­re­atów zna­leź­li się stu­den­ci, absol­wen­ci i peda­gog naszej uczel­ni. czy­taj wię­cej »