4 I 2017 r.

4/01/2017 Grzegorz Kos otrzymał wyróżnienie w Konkursie Narodowego Centrum Kultury

Pedagog naszej uczel­ni as. nauk. Grzegorz Kos otrzy­mał wyróż­nie­nie w Konkursie Narodowego Centrum Kultury na naj­lep­szą pra­cę pisem­ną z zakre­su histo­rii muzy­ki pol­skiej, za pra­cę pt. “Kyrie pas­cha­le” w pol­skich tabu­la­tu­rach orga­no­wych z pierw­szej poło­wy XVI w. – pro­ble­my sty­lu i atry­bu­cji.

Gratulujemy!!!

czy­taj wię­cej »