21 XII 2016 r.

21/12/2016 Łukasz Dyczko nominowany do Paszportów Polityki 2016

Z rado­ścią zawia­da­mia­my, że stu­dent I roku stu­diów licen­cjac­kich kla­sy sak­so­fo­nu prof. UMFC dra hab. Pawła Gusnara Łukasz Dyczko został nomi­no­wa­ny do Paszportów POLITYKI w kate­go­rii MUZYKA POWAŻNA. W imie­niu całej spo­łecz­no­ści UMFC życzy­my powo­dze­nia i moc­no trzy­ma­my kciu­ki!