4 X 2016 r.

4/10/2016 Żaneta Rydzewska laureatką konkursu „Call for Scores”

Żaneta Rydzewska, stu­dent­ka III roku kom­po­zy­cji w kla­sie prof. Stanisława Moryto, zosta­ła lau­re­at­ką Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Call for Scores” orga­ni­zo­wa­ne­go przez AKOM Ensemble w Rotterdamie za utwór A com­pla­int na sopran, klar­net, wal­tor­nię, per­ku­sję i for­te­pian. Prawykonanie utwo­ru odbę­dzie się 18 paź­dzier­ni­ka 2016 roku w Tilburgu.
Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »