26 IX 2016 r.

26/09/2016 Sukcesy studentów UMFC na X Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka

W dniach 14–23 wrze­śnia 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbył się jubi­le­uszo­wy X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka. Głównymi orga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su były m.in.: Gmina Dąbrowa Górnicza oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, któ­ra spra­wo­wa­ła tak­że opie­kę mery­to­rycz­ną. Głównym orga­ni­za­to­rem i koor­dy­na­to­rem Konkursu z ramie­nia Gminy był Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. czy­taj wię­cej »