6 VI 2016 r.

6/06/2016 Wyróżnienie dla Marcina Marchewki na międzynarodowym konkursie kompozytorskim w Czechach

Wśród lau­re­atów mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su kom­po­zy­tor­skie­go Janáčkův Máj GENERACE 2016 w Czechach zna­lazł się MARCIN MARCHEWKA, stu­dent kom­po­zy­cji (I rok stu­diów pierw­sze­go stop­nia) w kla­sie prof. Stanisława Moryto. Zdobył on wyróż­nie­nie za utwór The thor­ny shrub for oboe solo w II kate­go­rii do 21 lat. Serdecznie gra­tu­lu­je­my !!! czy­taj wię­cej »