19 V 2016 r.

19/05/2016 Nagrodzeni na 9. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki

14 maja 2016 r. zakoń­czył się w Warszawie 9. Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Tegoroczna edy­cja kon­kur­su zgro­ma­dzi­ła śpie­wa­ków pre­zen­tu­ją­cych wyjąt­ko­wo wyso­ki poziom wyko­naw­czy. Wśród lau­re­atów kon­kur­su zna­leź­li się stu­den­ci i absol­wen­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC. W kate­go­rii gło­sów męskich II nagro­dę regu­la­mi­no­wą otrzy­mał kon­tra­te­nor JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI, absol­went w kla­sie śpie­wu dr hab. Anny Radziejewskiej. czy­taj wię­cej »