22 IV 2016 r.

22/04/2016 Fryderyki 2016 dla pedagogów UMFC

Dnia 21 kwiet­nia 2016 r. w war­szaw­skim Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odby­ła się cere­mo­nia roz­da­nia nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w ośmiu kate­go­riach muzy­ki poważ­nej. Cztery sta­tu­et­ki powę­dro­wa­ły do rąk naszych peda­go­gów. czy­taj wię­cej »