20 IV 2016 r.

20/04/2016 Paweł Trojak zwycięzcą Konkursu „W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej”

W dniach 12–15 kwiet­nia 2016 r. odbył się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach XV Międzyuczelniany Konkurs „W krę­gu sło­wiań­skiej muzy­ki wokal­nej”. Student PAWEŁ TROJAK z kla­sy prof. dr hab. Ewy-Iżykowskiej zdo­był w kon­kur­sie I nagro­dę oraz nagro­dę spe­cjal­ną Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu w posta­ci uczest­nic­twa w kon­cer­cie Opery Śląskiej. czy­taj wię­cej »