20 IV 2016 r.

20/04/2016 Nagroda specjalna dla studentów klasy kameralistyki

Na XIX Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (Łódź, 10–17 kwiet­nia 2016 r.) nagro­dę spe­cjal­ną za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru kom­po­zy­to­ra pol­skie­go otrzy­ma­li stu­den­ci kla­sy kame­ra­li­sty­ki prof. Katarzyny Jankowskiej: RYSZARD ALZIN (kla­sa for­te­pia­nu prof. Ewy Pobłockiej) i MICHAŁ JANICKI (kla­sa śpie­wu prof. Ewy Iżykowskiej). Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »