10 XII 2015 r.

10/12/2015 Sukces Weroniki Janyst na Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym w Krakowie

Weronika Janyst, stu­diu­ją­ca w kla­sie kla­we­sy­nu ad. dr hab. Aliny Ratkowskiej i as. mgr. Krzysztofa Garstki, zdo­by­ła pierw­szą nagro­dę (kate­go­ria stu­den­ci), uzy­sku­jąc ponad­to czte­ry, spo­śród pię­ciu, nagród spe­cjal­nych, odby­wa­ją­ce­go się w dniach 26–27 listo­pa­da 2015 r. w Krakowie Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego. Konkurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny w rocz­ni­cę uro­dzin J.S. Bacha, G.F. Haendla, D. Scarlattiego.