10 XI 2015 r.

10/11/2015 Nagrody dla Młodych Autorów ISSET’2015

Absolwentki Wydziału Reżyserii Dźwięku Barbara Jelińska i Agnieszka Wołejko za refe­rat pt. Wirtualny dyry­gent oraz Marta Olko za refe­rat pt. Auditory-visu­al inte­rac­tions: The influ­en­ce of color on loud­ness judg­ments wyróż­nio­ne zosta­ły nagro­da­mi Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na XVI Międzynarodowym Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku ISSET’2015, 8 – 10 paź­dzier­ni­ka 2015. czy­taj wię­cej »