5 XI 2015 r.

5/11/2015 Sukces Zespołu Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym

W dniach 29 paź­dzier­ni­ka — 1 listo­pa­da 2015 r. na Malcie odby­wał się pre­sti­żo­wy Międzynarodowy Konkurs Chóralny (Malta International Choir Festival). Zespół Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti pod dyrek­cją dra Michała Sławeckiego został zwy­cięz­cą kate­go­rii Sacred Music 3 (Monodia).

Serdecznie gra­tu­lu­je­my! czy­taj wię­cej »