10 VI 2015 r.

10/06/2015 Sukces Katarzyny Olszewskiej na International Piano & Strings Competition 2015

Katarzyna Olszewska, stu­dent­ka Wydziału Instrumentalnego z kla­sy skrzy­piec prof. dr hab. Sławomira Tomasika otrzy­ma­ła II nagro­dę w kate­go­rii stu­den­tów i pro­fe­sjo­na­li­stów na „International Piano & Strings Competition 2015” odby­wa­ją­ce­go się w maju 2015 r.  w Nowym Yorku oraz wystą­pi­ła na kon­cer­cie lau­re­atów w Carnegie Hall w Nowym Jorku. czy­taj wię­cej »