8 VI 2015 r.

8/06/2015 Marcin Jachim zdobył Nagrodę Główną w III Konkursie dla Młodych Kompozytorów w Gorzowie Wielkopolskim

Marcin Jachim — stu­dent dru­gie­go roku kom­po­zy­cji w kla­sie prof. Marcina Błażewicza zdo­był Nagrodę Główną w Konkursie dla Młodych Kompozytorów orga­ni­zo­wa­nym przez CEA Filharmonię Gorzowską. Prawykonanie nagro­dzo­ne­go utwo­ru, poema­tu sym­fo­nicz­ne­go Afekty odby­ło się 15 maja 2015 r. w Filharmonii Gorzowskiej w ramach kon­cer­tu inau­gu­ru­ją­ce­go III Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. czy­taj wię­cej »