28 V 2015 r.

28/05/2015 Udział studentów Wydziału Instrumentalnego UMFC w XVI Akademickim Konkursie Klarnetowym

W nie­dzie­lę 24 maja 2015 r. zakoń­czy­ły się zma­ga­nia mło­dych pol­skich klar­ne­ci­stów, któ­rzy rywa­li­zo­wa­li w XVI Akademickim Konkursie Klarnetowym we Włoszakowicach. Laureatem III nagro­dy został Jacek Dziołak stu­dent z kla­sy prof. dr hab. Mirosława Pokrzywińskiego zdo­był III nagro­dę, a Mateusz Rajkowski stu­dent z kla­sy ad. dr hab. Romualda Gołębiowskiego otrzy­mał wyróż­nie­nie. Studentom i peda­go­gom gra­tu­lu­je­my!  czy­taj wię­cej »